Warunki Handlowe

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

TRICORR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostaw (dalej jako „Warunki”) stanowią standardowe warunki sprzedaży i dostaw realizowanych przez spółkę TRICORR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Sprzedawca”).
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż i dostawę wyłącznie na zasadach przedstawionych w poniższych Warunkach.
 3. Niniejsze Warunki obowiązują w relacjach handlowych z klientami będącymi przedsiębiorcami (dalej jako „Odbiorcy”).
 4. Niniejsze Warunki stają się częścią składową wszystkich umów sprzedaży lub dostaw (dalej jako „Umowa”) i znajdują także zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych pomiędzy Sprzedawcą i Odbiorcą.
 5. Wszelkie odstępstwa od Warunków lub dodatkowe zmiany i uzgodnienia mogą wynikać jedynie z porozumień zawieranych pomiędzy Sprzedawcą i Odbiorcą pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Wszelkie warunki handlowe Odbiorcy, w tym ogólne warunki zakupu Odbiorcy, obowiązują w relacjach z Sprzedawcą tylko wtedy, gdy zostaną przez Sprzedawcę każdorazowo zaakceptowane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nawet w przypadku, gdy stały się znane i zostały zaakceptowane przez Sprzedawcę w związku z wcześniejszymi transakcjami.
 7. Katalogi, cenniki, oraz inne materiały reklamowe dotyczące towarów oferowanych przez Sprzedawcę, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji. Zawarte w nich informacje mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń przez Odbiorcę.

§2

ZAMÓWIENIA. ZAKRES DOSTAW

 1. Sprzedaż następuje na podstawie zamówienia i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę („potwierdzenie przyjęcia”).
 2. Zamówienie Odbiorcy stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ewentualne potwierdzenie przez Sprzedawcę faktu otrzymania zamówienia nie oznacza w żadnym przypadku potwierdzenia jego przyjęcia. Złożenie przez Odbiorcę zamówienia oznacza akceptacją niniejszych Warunków.
 3. Zamówienia składane będą na podstawie cenników znajdujących się w aktualnej ofercie Sprzedawcy. Dane techniczne, wymiary, ciężar towaru są podane w cennikach i katalogach jedynie w celach orientacyjnych i nie mogą zostać potraktowane jako wiążące w szczegółach. Sprzedawca zastrzega sobie odstępstwa w ramach normalnie przyjętych tolerancji, jak również odstępstwa wynikające z normalnych uwarunkowań handlowych lub technicznych. Sprzedawca dostarcza towar zgodnie z parametrami określonymi w przyjęciu zamówienia.
 4. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Odbiorcę potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, nie później jednak niż z chwilą realizacji sprzedaży.
 5. Zakres dostaw określony jest w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Wszelkie zmiany warunków sprzedaży zawartych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wymagają potwierdzenia przez Sprzedawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Jeżeli potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę różni się od treści zamówienia złożonego przez Odbiorcę, zawarcie Umowy następuje na warunkach określonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sprzedawcy, jeżeli odbiorca w ciągu dwóch dni nie złoży sprzeciwu.
 7. Brak niezwłocznej odpowiedzi na zamówienie Odbiorcy, z którym Sprzedawca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, nie poczytuje się za przyjęcie zamówienia. Wyłącza się możliwość dorozumianego przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 8. Wszelkie negocjacje w celu zmiany treści zamówienia odpowiednio przedłużają termin realizacji zamówienia. W przypadku zmiany zamówienia termin realizacji zamówienia biegnie na nowo od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 9. W przypadku braku przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, rysunki, dokumenty oraz wszelkie inne przekazane materiały muszą być na żądanie Sprzedawcy zwrócone.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności oraz prawa autorskie w odniesieniu do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów. Mogą one być udostępniane osobom trzecim wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy.
 11. W przypadku wycofania się przez Odbiorcę z realizacji przyjętego przez Sprzedawcę zamówienia, Sprzedawca jest uprawniony do żądania od Odbiorcy wszelkich kosztów związanych z podjętymi w celu realizacji zamówienia działaniami.

§3

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Podane w cennikach i katalogach ceny obowiązują – jeśli nie zostało uzgodnione inaczej – loco, z wyłączeniem kosztów przesyłki, opakowania, przewozu, ubezpieczenia w transporcie, rozładunku, montażu oraz podatku VAT, które naliczane będą oddzielnie.
 2. W przypadku gdy ceny podane są w walucie EUR będą przeliczane na walutę PLN zgodnie ze średnim kursem Narodowego Banku Polskiego z dnia wystawienia faktury.
 3. Podatek VAT naliczany będzie w stawce obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT.
 4. Płatności należy dokonywać najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, o ile nie podane zostaną przez Sprzedawcę inne, uzgodnione pisemnie warunki płatności.
 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania kwotą rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. W przypadku gdy różnice kursowe, które powstaną w okresie między datą wystawienia faktury, a terminem płatności wyniosą więcej niż 3%, Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej do wysokości różnicy kursowej.
 7. Weksle będą honorowane po uprzednim porozumieniu. Jako zapłata za towar traktowane będą dopiero po ich zrealizowaniu.
 8. W przypadku braku zapłaty w terminie Odbiorca popada w opóźnienie. Od dnia popadnięcia w opóźnienie Sprzedawca uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych.
 9. Niezależnie od wskazań Odbiorcy Sprzedawca uprawniony jest zaliczać płatności dokonywane przez Odbiorcę na poczet dowolnie wybranych przez siebie wymagalnych wierzytelności wobec Odbiorcy.
 10. W przypadku popadnięcia przez Odbiorcę w opóźnienie w płatności lub w sytuacji pogorszenia się sytuacji majątkowej Odbiorcy, która mogłaby zagrażać roszczeniom Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony na podstawie pisemnego oświadczenia do zmiany statusu wszystkich należności przysługujących Sprzedawcy na płatne w terminie natychmiastowym oraz do dochodzenia ich zapłaty. Sprzedawca jest ponadto uprawniony wstrzymać przyjmowanie nowych zamówień Odbiorcy oraz powstrzymać się z realizacją zamówień złożonych, a jeszcze niezrealizowanych i uzależnić ich realizację od uregulowania wszelkich zaległości płatniczych. W przypadku braku płatności w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Odbiorcy przez Sprzedawcę, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
 11. W przypadku odstąpienia, o którym mowa powyżej, Odbiorcy nie przysługują wobec Sprzedawcy jakiekolwiek roszczenia. W przypadku skorzystania przez Sprzedawcę z prawa odstąpienia, Odbiorca zwróci poniesione przez Sprzedawcę nakłady. Nie narusza to prawa do dochodzenia przez Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 12. Potwierdzone przez Sprzedawcę ceny odpowiadają sytuacji związanej z wszelkimi kosztami na dzień potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Obowiązują one przy założeniu, że realizacja zamówienia przebiega w sposób niezakłócony oraz że koszty robocizny i materiału nie ulegają zmianom. Jeśli do dnia dostawy koszty ulegną zmianie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo, do stosowania cen obowiązujących w dniu dostawy.

§4

ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Przedmiot dostawy (towar objęty zastrzeżeniem własności) pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu uregulowania przez Odbiorcę ceny, należności ubocznych oraz dodatkowych, a także wszelkich innych wierzytelności wynikających z pozostałych wzajemnych stosunków handlowych, niezależnie od ich podstawy prawnej, włącznie z wierzytelnościami warunkowymi lub przyszłymi ewentualnymi wierzytelnościami ubocznymi.
 2. Zastrzeżenie prawa własności obejmuje także towary powstałe w wyniku połączenia, przetworzenia lub pomieszania z innymi rzeczami. W przypadku gdy Odbiorca dokona połączenia, przetworzenia lub pomieszania towaru objętego zastrzeżeniem własności z innymi towarami nie stanowiącymi własności Sprzedawcy, wówczas Sprzedawca nabywa prawo współwłasności nowego przedmiotu w udziale oznaczonym proporcjonalnie do ceny towaru wynikającej z zawartej umowy do wartości nowej rzeczy w chwili połączenia. Zawarcie umowy sprzedaży odnośnie towaru zastrzeżonego pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą jest równoznaczne z porozumieniem odnośnie przejścia prawa do własności. Przyznanie prawa do współwłasności zastąpione może być przez przejęcie przez Sprzedawcę nowego przedmiotu w depozyt. Powstały w wyniku powiązania nowy przedmiot służy jako zabezpieczenie Sprzedawcy do wysokości ceny umownej dostarczonego towaru zastrzeżonego. Nowy przedmiot jest w rozumieniu tych ustaleń towarem zastrzeżonym.
 3. W czasie obowiązywania zastrzeżenia własności Odbiorcy nie przysługuje prawo zastawu lub przewłaszczania na zabezpieczenie odnośnie do tych towarów. Towar, co do którego zastrzeżono własność, może zostać zbyty przez Odbiorcę wyłącznie w ramach prowadzonej działalności oraz pod warunkiem, że Odbiorca otrzymał od swojego klienta zapłatę lub uczynił zastrzeżenie, że własność przechodzi na klienta wyłącznie wtedy, gdy ten wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych.
 4. Odbiorca ma prawo do dalszej sprzedaży towaru zastrzeżonego jedynie w ramach zwykłej działalności i jedynie pod następującymi warunkami.
  • a) Jeśli dalsza sprzedaż nie następuje za natychmiastową płatnością gotówką, wówczas Odbiorca jest zobowiązany przenieść zastrzeżenie własności na swojego klienta w taki sposób, żeby zachować w stosunku do niego prawo do własności aż do zapłaty całkowitej ceny za towar.
  • b) W momencie zawarcia umowy dalszej sprzedaży dotyczącej towaru zastrzeżonego ze swoim klientem Odbiorca, wierzytelności z tytułu dalszej sprzedaży towaru zastrzeżonego swojemu klientowi ceduje na Sprzedawcę, niezależnie od tego, czy towar zastrzeżony sprzedany zostaje dalej bez powiązania, czy też w powiązaniu z innymi przedmiotami, czy zostaje sprzedany jednemu, czy też większej ilości klientów, czy zostaje sprzedany w całości, czy też wraz z innymi towarami nie należącymi do Sprzedawcy. Dla poszczególnych przypadków dalszej sprzedaży towaru zastrzeżonego nie jest wymagane odrębne oświadczenie dotyczące cesji wspomnianych wierzytelności. Cesja wierzytelności służy jako zabezpieczenie wierzytelności Sprzedawcy wynikających ze sprzedaży towaru zastrzeżonego.
  • c) Odbiorca ma prawo do ściągania należności wynikających z dalszej sprzedaży pomimo cesji wierzytelności. Sprzedawca nie będzie tych wierzytelności ściągać samodzielnie, dopóki Odbiorca nie wskaże Sprzedawcy dłużników przedmiotowych wierzytelności wraz z kwotą wierzytelności i nie poinformuje dłużnika o cesji wierzytelności.
 5. Dalsza odsprzedaż towaru na teren Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Kanady wymaga każdorazowo uzyskania przez Odbiorcę uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności.
 6. Zakazuje się Odbiorcy dalszej odsprzedaży towarów na teren państw objętych embargiem oraz innymi sankcjami ekonomicznymi i gospodarczymi nałożonymi przez Rzeczpospolitą Polską, Unię Europejską oraz organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska.
 7. W przypadku naruszenia przez Odbiorcę ust. 5 (odsprzedaż bez zgody Sprzedawcy) lub ust. 6 (odsprzedaż pomimo zakazu) Sprzedawca jest uprawniony do żądania od Odbiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 50% ceny brutto odsprzedanego towaru. Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona szkoda przewyższa wysokość kary umownej. Uprawnienie do żądania zapłaty kary umownej nie narusza innych roszczeń Sprzedawcy wynikających z niniejszych Warunków, w szczególności roszczenia o zapłatę całej ceny towaru objętego zastrzeżeniem własności.
 8. Zastrzeżenie prawa własności według powyższych ustaleń obowiązuje również, jeśli roszczenia w stosunku do Odbiorcy ujęte zostały w bieżącej fakturze a saldo zostało wyprowadzone i zaakceptowane.
 9. Zastrzeżenie prawa własności jest uwarunkowane w ten sposób, że gdy Odbiorca zapłacił Sprzedawcy wszystkie należności wynikające z wzajemnych stosunków handlowych, prawo własności towaru zastrzeżonego przechodzi całkowicie na Odbiorcę, a wierzytelności będące przedmiotem cesji w całości przysługują Odbiorcy.
 10. Jeśli wartość wszystkich zabezpieczeń, które przysługują Sprzedawcy, przekracza wysokość wszystkich zabezpieczonych roszczeń o więcej niż 20%, Sprzedawca na życzenie Odbiorcy może zwolnić odpowiednią część zabezpieczeń. Wybór podlegających zwolnieniu zabezpieczeń należy do Sprzedawcy.
 11. Odbiorca powiadomi niezwłocznie Sprzedawcę o wszelkich działaniach (zastaw, zajęcie itp.) ze strony osób trzecich co do towaru objętego zastrzeżeniem własności. Odbiorca udzieli niezwłocznie Sprzedawcy wszystkich informacji wymaganych do dochodzenia praw wobec klienta oraz przekaże mu wszystkie wymagane dokumenty.
 12. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego przedmiot zastrzeżenia własności w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego obowiązują następujące postanowienia:
  • a) Odbiorca zobowiązany jest do poinformowania organu zajmującego towar o zastrzeżeniu prawa własności oraz do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o dokonanym zajęciu przesyłając protokół dokonanego zajęcia, oświadczając że zajęte towary są tożsame z dostarczonymi towarami zastrzeżonymi, a także podjęcia na własny koszt niezbędnych kroków zmierzających do zwolnienia zajęcia towaru zastrzeżonego.
  • b) Jeśli dojdzie do zajęcia towaru u klienta Odbiorcy, wówczas Odbiorca jest zobowiązany podjąć na własny koszt niezbędne kroki zmierzające do zwolnienia zajęcia towaru zastrzeżonego.
 13. W sytuacji wystąpienia po stronie Odbiorcy niezdolności do zapłaty lub nadmiernego zadłużenia, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy, wydania dostarczonych towarów zastrzeżonych znajdujących się jeszcze w jego magazynie oraz do przesłania Sprzedawcy dokładnego zestawienia towarów zastrzeżonych i scedowanych wierzytelności – z podaniem ich wysokości oraz dokumentacji dotyczącej dłużników.
 14. Jeśli Odbiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, w szczególności jeśli popadnie w zwłokę w płatności, Sprzedawca może zażądać niezwłocznego wydania towarów zastrzeżonych, a Odbiorca jest zobowiązany do wydania towarów zastrzeżonych. W tym celu Odbiorca udziela Sprzedawcy nieodwołalnego zezwolenia na wejście na teren jego zakładu, względnie do jego pomieszczeń handlowych i magazynowych i na zabranie towaru zastrzeżonego. Odbiorca ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem Towaru zastrzeżonego. Wystąpienie z żądaniem wydania towaru objętego zastrzeżeniem własności nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca oświadczy to w wyraźny sposób.

§5

TERMIN DOSTAWY

 1. Termin dostawy liczony jest od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż od dnia przekazania Sprzedawcy przez Odbiorcę wszystkich dokumentów, wymaganych zezwoleń, akceptacji, terminowego uzgodnienia i dopuszczenia wszelkich planów, wywiązywania się przez Odbiorcę ze wszelkich zobowiązań płatniczych względem Sprzedawcy oraz wykonania przez Odbiorcę innych obowiązków niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku niewywiązywania się z uzgodnionych zobowiązań w terminie, terminy dostaw ulegną odpowiednio wydłużeniu.
 2. Termin dostawy zostaje uznany jako dotrzymany, jeśli przesyłka zostanie w ustalonym terminie przekazana do wysłania lub odebrana. Jeśli dostawa opóźni się z powodów leżących po stronie Odbiorcy, termin zostanie uznany za dotrzymany, jeśli zgłoszenie gotowości towaru do wysyłki nastąpiło w uzgodnionym terminie.
 3. Jeśli niedotrzymanie terminów dostaw jest spowodowane jedną z wymienionych poniżej przyczyn:
  • a) siła wyższa, np. mobilizacja, wojna, akty terrorystyczne, zamieszki lub inne wydarzenia (np. strajk, blokady),
  • b) wirusy oraz ingerencje osób trzecich w działanie systemów IT Sprzedawcy, mimo podjęcia przez Sprzedawcę odpowiednich działań ochronnych,
  • c) przeszkody związane z przepisami prawa obcego,
  • d) blokady dróg, niedobory surowców i energii elektrycznej,
  • e) opóźnienia transportowe i celne, nieterminowe lub niewłaściwe poddostawy realizowane dla Dostawcy,

terminy ulegną odpowiednio wydłużeniu o czas trwania tych przyczyn.

 1. W sytuacji niedotrzymania terminu z powodów innych niż wymienione powyżej, Odbiorcy przysługuje prawo do odszkodowania za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w wysokości 0,5%, jednak maksymalnie 5% ceny części dostaw, co do których Odbiorca z powodu zwłoki nie mógł zacząć właściwej eksploatacji przedmiotów, w skład których wchodziła przedmiotowa dostawa, o ile udowodni, że w związku ze zwłoką powstała u niego szkoda.
 2. W przypadkach zwłoki w realizacji dostawy, także po upływie dodatkowego terminu dostawy wyznaczonego Sprzedawcy, wyklucza się możliwość dochodzenia przez Odbiorcę roszczeń odszkodowawczych, które wykraczają poza granice określone w punkcie powyżej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zwłoka jest wynikiem działań zamierzonych przez Sprzedawcę lub będących skutkiem rażących zaniedbań Sprzedawcy. Zamawiający zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli dostawa nie nastąpi w terminie dodatkowym, który został wyznaczony Sprzedawcy.
 3. Odbiorca jest zobowiązany do przyjęcia dostawy częściowej. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do oddzielnego fakturowania każdej części dostawy.
 4. Wystawienie faktury następuje co do zasady wraz z dostawą. Termin płatności rozpoczyna się w dniu, w którym wystawiono fakturę. Jeśli Sprzedawca zgłosi wykonanie usługi a ta nie zostanie odebrana przez Odbiorcę z przyczyn przez Sprzedawcę niezawinionych, wówczas faktura wystawiona będzie z dniem, w którym dokonano zgłoszenia wykonania usługi.
 5. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Odbiorcę z chwilą zgłoszenia przez Sprzedawcę gotowości towaru do wysyłki. W takim przypadku Odbiorca jest zobowiązany do pokrycia kosztów magazynowania, ubezpieczenia, zabezpieczenia, spedycji nieodebranych towarów.

§6

PRZEJŚCIE RYZYKA

 1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Odbiorcę w momencie przekazania przesyłki do wysyłki lub w momencie odbioru przesyłki przez Odbiorcę, również w sytuacji, kiedy uzgodniono, że koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Sprzedawca według uznania wybierze optymalny sposób wysyłki. Na życzenie oraz na koszt Odbiorcy przesyłka może być ubezpieczona na wypadek pęknięcia, szkody transportowej lub szkody wywołanej pożarem.
 2. Przed wysyłką następuje sprawdzenie kompletności i prawidłowości materiału. Przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą jego wydania spedytorowi, przewoźnikowi lub innemu podmiotowi wykonującemu transport. Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzonego lub utraconego towaru należy zgłaszać każdorazowo podmiotowi wykonującemu transport, gdyż odpowiedzialność Sprzedawcy kończy się wraz z przekazaniem towarowi do podmiotu wykonującego transport.
 3. Jeżeli wysyłka opóźnia się z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, ryzyko zaistniałe w czasie opóźnienia przechodzi na Odbiorcę. Na życzenie i na koszt Odbiorcy, Sprzedawca jest zobowiązany do ubezpieczenia towaru zgodnie z życzeniem Odbiorcy.
 4. Sprzedawca akceptuje zwrot przesyłki wyłącznie wtedy, gdy udzielił wcześniej pisemnej zgody oraz uzgodniono warunki zwrotu przesyłki.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienia do nie odbierania zwrotu przesyłek specjalnych. W sytuacji, kiedy zlecenia specjalne znajdujące się jeszcze w fazie produkcji są anulowane, Sprzedawca obciąży Odbiorcę kosztami materiału i robocizny powstałymi do momentu anulowania zlecenia.

§7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY FIZYCZNE

 1. Za wady fizyczne, do których zalicza się również brak cech towaru, o których Sprzedawca zapewniał w zamówieniu, Sprzedawca odpowiada na poniższych zasadach.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do bezpłatnej naprawy lub dostawy tych części, które w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia przejścia ryzyka stały się nieużyteczne lub ich użyteczność w znaczący sposób została ograniczona w wyniku okoliczności powstałej przed przejściem ryzyka, w szczególności w wyniku wadliwej budowy, złego materiału lub niewłaściwego wykonania. Fakt stwierdzenia tego typu usterek należy zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po ich wykryciu na piśmie.
 3. Odbiorca jest zobowiązany do zapewnienia Sprzedawcy odpowiedniego czasu i możliwości na usunięcie usterek. Jeśli Odbiorca nie zgodzi się na termin naprawy zaproponowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności.
 4. Uprawnienie Odbiorcy do dochodzenia roszczeń wynikających z usterek ulega przedawnieniu w terminach przewidzianych ustawą.
 5. Reklamacja z tytułu wad towaru nie przysługuje w przypadku nieznacznych różnic w uzgodnionej jakości, nieznacznego zmniejszenia funkcjonalności, naturalnego zużycia lub szkód, które powstały po przejściu ryzyka wskutek niewłaściwego użytkowania, nadmiernej eksploatacji, stosowania niewłaściwych środków eksploatacyjnych, wskutek niewłaściwego wykonania prac montażowych przez Odbiorcę, nieodpowiedniego przygotowania gruntu budowlanego oraz w wyniku wystąpienia czynników mechanicznych lub innych, których nie przewidywała umowa.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki będące wynikiem niewłaściwych zmian lub napraw wykonywanych przez Odbiorcę lub osoby trzecie.
 7. Wyklucza się wszelkie roszczenia Odbiorcy z tytułu nakładów na wykonanie napraw, w szczególności kosztów transportu, dojazdu, pracy i materiałów, o ile nakłady te ulegną zwiększeniu w związku z przeniesieniem przedmiotu dostawy w inne miejsce niż siedziba Odbiorcy, chyba że jest to uzasadnione względami eksploatacyjnymi.
 8. Wyklucza się dalsze roszczenia Odbiorcy wobec Sprzedawcy oraz podmiotów, którym Sprzedawca powierzył wykonanie zobowiązań, ponad te, które zostały uregulowane w niniejszym paragrafie. W szczególności wyłączone są dalsze roszczenia odszkodowawcze Odbiorcy z tytułu wad fizycznych przedmiotu sprzedaży. Nie dotyczy to sytuacji, w których szkoda wyniknęła z zamierzonych działań, rażących zaniedbań lub braku cech przedmiotu dostawy, o których Sprzedawca zapewniał.
 9. Powyższe postanowienia obowiązują odpowiednio dla roszczeń dotyczących napraw, dostaw części zamiennych lub odszkodowania, które powstały w wyniku propozycji lub sugestii złożonych przed lub po podpisaniu umowy albo przez niewypełnienie obowiązków dodatkowych wynikających z umowy.
 10. O stwierdzeniu oczywistych  usterek, w szczególności dotyczących nieprawidłowej ilości towaru, należy poinformować Sprzedawcę najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania towaru. W pozostałych przypadkach usterki należy zgłaszać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od dnia wykrycia usterki.

§8

NIEMOŻLIWOŚĆ WYKONANIA UMOWY. MODYFIKACJA UMOWY.

 1. Jeżeli brak możliwości realizacji dostawy jest wynikiem okoliczności zawinionych przez Sprzedawcę, Odbiorcy przysługuje prawo do odszkodowania. Roszczenie odszkodowawcze Odbiorcy nie może przekraczać 10% wartości tej części dostawy, z powodu braku której niemożliwe stało się uruchomienie układu, któremu służyć miała dostawa. Nie narusza to prawa Odbiorcy do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli nieprzewidziane wydarzenia (w rozumieniu § 5 ust. 3) wpłyną w znaczący sposób na ekonomiczną wartość względnie zawartość dostawy lub usługi, będą mieć istotny wpływ na pracę Sprzedawcy, umowa zostanie odpowiednio zmodyfikowana. Jeśli pod względem gospodarczym nie będzie to możliwe, Sprzedawcy będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia wydarzenia. Jeśli Sprzedawca skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Odbiorcę po określeniu rozmiaru wydarzenia, także wtedy, jeśli wcześniej ustalono przedłużenie terminu dostawy.

§9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy opiera się zawsze na zasadzie winy i ogranicza się wyłącznie do przypadków winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do szkód będących normalnym, możliwym do przewidzenia i bezpośrednim następstwem działania lub zaniechania Sprzedawcy. Dalej idąca odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, aniżeli przewidziana w Warunkach, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jest wyłączona. W szczególności nie obejmuje ona szkód pośrednich, szkód w postaci utraconych korzyści oraz strat produkcyjnych.
 2. Postanowienie ust 1. obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych, innych niż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności do roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona, jeżeli niewykonanie nastąpiło na skutek okoliczności siły wyższej.
 4. W zakresie, w jakim odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje wyłączona lub ograniczona, wyłączenie to lub ograniczenie znajduje zastosowanie do osobistej odpowiedzialności przedstawicieli ustawowych, pracowników i współpracowników Sprzedawcy oraz osób, którym Sprzedawca powierzył wykonanie zobowiązania.

§10

INSPEKCJE

Jeśli zamówienie nie zostanie odebrane w terminie inspekcji wyznaczonym przez Odbiorcę lub w terminie potwierdzonym przez Sprzedawcę, na Odbiorcę spada obowiązek zapłaty wynagrodzenia. W takiej sytuacji Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury za towar.

§11

ZMIANY TECHNICZNE

W trosce o stały techniczny rozwój Sprzedawca zastrzega sobie prawo, bez potrzeby osobnego informowania, do wprowadzania, przeprowadzania lub do anulowania w każdej chwili zmian oferowanych towarów (np. wymiarów, wagi, wyglądu itp.), wskutek których dochodzić może do odstępstw od tekstu lub też od ilustracji katalogów oraz ofert Sprzedawcy.

§12

PRAWO WŁAŚCIWE. SĄD WŁAŚCIWY.

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć z tytułu Umów zawartych w oparciu o niniejsze Warunki jest właściwy rzeczowo sąd powszechny dla miasta Krakowa.
 2. Niniejsze Warunki oraz Umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu.
 3. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne, bezskuteczne lub bezprzedmiotowe, to pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W tym przypadku Strony dokonają dopuszczalnych uzgodnień w celu zmiany nieważnych postanowień, które z jednej strony odpowiadać będą przepisom ustawowym, a z drugiej będą możliwie najbardziej zbliżone do pierwotnie pożądanego celu.
 2. Zapłata przez Odbiorcę jakichkolwiek należności wobec Sprzedawcy w drodze potrącenia, dokonanie przez Odbiorcę przelewu jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu wobec Sprzedawcy oraz cesja przysługujących Odbiorcy praw wynikających ze współpracy z Sprzedawcy na podmiot trzeci wymagają każdorazowo dla swej ważności uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca i Odbiorca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy szczegółów technicznych oraz finansowych współpracy.