Printer-friendly

Przewód gię tki metalowy z oplotem

Przewód gię tki metalowy z oplotem

Dzię ki odpornoś ci na ciś nienie i elastycznoś ci przewody gię tkie metalowe są dobrym wyborem dla systemów parowych, wodnych, naftowych i gazowych. Do ich zastosowań należ ą ł ą czenie linii cieczowych, kompensacja drgań i naprę ż eń .

Trwał oś ć przewodu gię tkiego zależ y od:
- ciś nienia roboczego,
- ciś nienia zewnę trznego,
- temperatury,
- warunków montaż u,
- amplitudy drgań ,
- czę stotliwoś ci drgań .

W celu zwię kszenia odpornoś ci na ciś nienie i wpł ywy zewnę trzne wytwarza się przewody z oplotem dwuwarstwowym.

Materiał y:
Wą ż : Stal nierdzewna AISI 316L
Oplot: Stal nierdzewna AISI 304
Zł ą czki: Stal wę glowa - stal nierdzewna

Poł ą czenia:
Swobodne koł nierzowe
Spawane/lutowane doczoł owo
Gwintowe

Ś rednica znamionowa:
DN 6 (1/4") - DN 300 (12")

Dziedzina zastosowania:
- systemy ogrzewania i klimatyzacji,
- instalacje chemiczne i petrochemiczne,
- przemysł lotniczy,
- zakł ady spoż ywcze.

Cennik Przewód gię tki metalowy z oplotem

Aby poznać ceny XXX, przejdź na stronę kontaktową.

PRODUKT REKOMENDOWANY!

Przewód gię tki metalowy bez oplotuPolub naszą stronę na Facebooku!

Sledz nas w mediach spolecznosciowych

TriCorr Facebook

Ankieta dla klientów

Kliknij TUTAJ, aby wypełnić naszą ankietę dla klientów!

TriCorr Logo

Tricorr sp. z o.o.
Address: (Only for invoices and official documentation):
00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63, Poland

Production address: (Correspondence, dispatch, delivery)
32-543 Myślachowice, ul. Płocka: B/ RSP  Poland

Biuro / Office: +48 539 981 011, +48 530 030 810
Dział Techniczny / Technical Department: +48 533 603 335

E-mail: tricorr@tricorr.eu